ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ

o การประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

o การประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

o การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

o การประชุมปฐมนิเทศ (สัมมนา ครั้งที่ 1)