การมีส่วนร่วมของประชาชน

ภาพบรรยากาศการประชุมหารือมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

ภาพบรรยากาศการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

ภาพบรรยากาศการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศการประชุมปฐมนิเทศ (สัมมนา ครั้งที่ 1) 

การเข้าพบปรึกษาหารือ