ข้อมูลโครงการ

ลักษณะของโครงการ

เป็นการทบทวนงานศึกษาความเหมาะสมฯ หรือทบทวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี)  ดำเนินการศึกษาสำรวจออกแบบและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  สำหรับโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่ – แยกแม่แขม มีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 1023 ประมาณกม. 6+000 และจุดสิ้นสุดบนทางหลวงหมายเลข 1023 ประมาณกม. 24+000 ระยะทางประมาณ 18.000 กิโลเมตร ให้มีขนาด  4  ช่องหรือมากกว่า โดยให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ  โครงข่ายทางหลวง และปริมาณการจราจรในอนาคต  พร้อมระบบระบายน้ำ  สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องและส่วนประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวก  รวดเร็ว  และความปลอดภัย ทางด้านการจราจรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัย ลดผลกระทบต่อชุมชน และสภาพแวดล้อมในแนวสายทาง

 

สภาพพื้นที่โครงการ

ทางหลวงหมายเลข 1023 สายแพร่ – วังชิ้น เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดกับอำเภอ โดยเริ่มต้นในอำเภอเมืองแพร่ และปลายทางไปที่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และสามารถเดินทางต่อไปถึงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รวมระยะทางประมาณ 75.69 กิโลเมตร ซึ่งโครงการนี้เป็นการศึกษาออกแบบและปรับปรุงแนวเส้นทาง ช่วง กม.ที่ 6+000 ถึง กม.ที่ 24+000 สภาพปัจจุบันเป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร และไหล่ทางกว้างฝั่งละ 1.00 เมตร โดยมีเขตทางเดิมช่วง กม.ที่ 5+000 ถึง กม.ที่ 7+000 มีความกว้าง 70.00 เมตร และ
ช่วง กม.ที่ 7+000 ถึง กม.ที่ 24+500 มีความกว้าง 40.00 เมตร มีสะพาน คลส.ข้ามร่องน้ำ 1 ตำแหน่ง บริเวณ กม.ที่ 17+500 โดยประมาณ ความกว้างรวมราวสะพาน 13.00 เมตร ช่วงความยาว (3 x 10) = 30.00 เมตร สภาพภูมิประเทศตามสายทางมีลักษณะเป็นพื้นที่เนิน (Rolling Terrain) สลับกับพื้นที่ภูเขา (Mountaineous Terrain) และสภาพสองข้างทางในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและเนินสูงชัน มีบางช่วงเป็นพื้นที่ราบ และหุบเหว และพื้นที่โครงการส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยผากลอง

พื้นที่ศึกษาโครงการ

พื้นที่ดำเนินการและพื้นที่โครงการด้านการมีส่วนร่วมประชาชน เน้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวสายทางโครงการ พาดผ่านเขตการปกครอง ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง และตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่