โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่-แยกแม่แขม

ความเป็นมาของโครงการ

          ปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1023 สายแพร่ – วังชิ้น เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอต่างๆ ในจังหวัดแพร่ และสามารถเดินทางไปต่อถึง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ปัจจุบันแนวเส้นทางมีปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ใช้ทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง หากมีการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าว จากทางหลวง 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจร จะช่วยให้การเดินทาง การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพื้นที่โครงการเบื้องต้นพบว่า  แนวเส้นทางของโครงการผ่านพื้นที่อ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 

           กรมทางหลวงจึงมีแผนดำเนินโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 1023  ช่วง แพร่-แยกแม่แขม ซึ่งการดำเนินโครงการอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน คุณภาพชีวิต วิถีชีวิต หรือมีส่วนได้เสียสำคัญเกี่ยวกับบุคคล ชุมชนท้องถิ่น หรือสภาพแวดล้อม จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยยึดหลักความโปร่งใสและความต่อเนื่องของการให้ข้อมูลโครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน รวมทั้งมีการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวล ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิถีชีวิต และความต้องการของชุมชน โดยอาศัยการสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการดำเนินโครงการ ให้เกิดการยอมรับ ไว้วางใจ ตลอดจนมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติในอนาคต ตามแนวทางการจัดทำแผนงานการมีส่วนร่วมของประชาชน(Guidelines for Preparation of Public Involvement Plan) กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานแผนงาน กรมทางหลวง (ปรับปรุงครั้งที่ 4 : ตุลาคม พ.ศ. 2563) และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มกราคม 2562) เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้มีครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้านและสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่-แยกแม่แขม ให้การเดินทาง
    การท่องเที่ยว และการขนส่งสินค้า มีความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • เพื่อศึกษาและออกแบบจากทางหลวง 2 ช่องจราจร เป็นทางหลวง 4 ช่องจราจรให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่โครงการ
  • เพื่อส่งเสริมพัฒนาระบบการเดินทางขนส่งและโลจิสติกส์ตามภารกิจหลักของกรมทางหลวงที่มุ่งพัฒนาระบบทางหลวงให้เกิดความเชื่อมต่อ การเข้าถึง และความคล่องตัวที่สมบูรณ์

ประโยชน์ของโครงการ

  • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจร ลดอุบัติเหตุ บริเวณทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่-แยกแม่แขม ให้สามารถรองรับการจราจรได้ทุกทิศทาง เป็นการบรรเทาปัญหาที่มีในปัจจุบัน
  • เพื่อยกระดับการให้บริการบริเวณทางหลวงหมายเลข 1023 ช่วง แพร่-แยกแม่แขม ให้ได้มาตรฐานคุณภาพการให้บริการที่ดีและเกิดประสิทธิภาพการเดินทางในอนาคต
  • เพื่อพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนระบบทางหลวงอย่างบูรณาการ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ